yin~yang

Only yin, only yang, either yin or yang, both yin and yang, yin changing to yang, yang changing to yin between yin and yang, neither yin nor yang, beyond yin and yang...