symbol~icon

symbol itself, icon itself, either symbol or icon, both symbol and icon, symbol changing to icon, icon changing to symbol, between symbol and icon, neither symbol nor icon, beyond symbol and icon…

[the_grid name=”TMM DP”]